Sprawy z zakresu decyzji administracyjnych w tym ZUS i US

Kancelaria świadczy obsługę prawną w sprawach administracyjnych obejmującą w szczególności:

 • doradztwo prawne;
 • odwołania od decyzji;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
 • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
 • reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • inne.

W ofercie Kancelarii LEX SERVICE są także usługi skierowane do Klientów w sprawach świadczeń z ZUSu, w tym w szczególności:

 1. żądanie przyznania świadczenia;
 2. żądanie wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przez organ rentowy;
 3. inne żądanie w sprawie przyznanego świadczenia, w szczególności:
  • ponownego ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości (wnioski dotyczące np. przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia),
  • wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej,
  • przyznania dodatku do pobieranego świadczenia,
  • podjęcia lub wznowienia wypłaty świadczenia,
  • zawieszenia prawa do świadczenia,
  • wypłaty świadczenia osobie zamieszkałej za granicą.