Obsługa prawna dotycząca cudzoziemców na terenie woj. Śląsk

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli państw Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw (państw trzecich), w szczególności: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Korei, Chin.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania administracyjnego związaną z uzyskaniem dla cudzoziemca:

 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karty czasowego pobytu),
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • każdego typu zezwolenia na pracę,
 • przedłużenia zezwolenia na pracę,
 • zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii
 • numeru NIP, REGON,
 • obywatelstwa polskiego,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • zgłoszenia do urzędu skarbowego,
 • rejestracji pobytu stałego (obywatele UE),
 • rejestracji pobytu czasowego (obywatele UE),
 • rejestracji pobytu członków rodziny cudzoziemca (obywatele UE).

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w redagowaniu wniosku wizowego wraz ewentualną reprezentacji o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula (dotyczy odmowy wydania wizy).