Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lex Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Cechowa 25, KRS 0000379990, tel. +48 33 8167011, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji Pani/Pana zleceń w tym prowadzenia korespondencji mailowej oraz zawierania umów, w których stroną jest Administrator i dotyczą danych osobowych takich jak: imię(imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numery telefonów kontaktowych, numer konta bankowego, adres e-mail oraz pozostałe wynikające z przepisów prawa.
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa,
 4. podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji zleceń, o których mowa w pkt 2. W przypadku niepodania danych lub nie wyrażenie zgody na ptrzetwarzanie danych osobowych, realizacja zleceń przez Administratora jest niemożliwa.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – usunięcia danych osobowych
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa